English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88620236
نمابر: 88620236
آدرس دبیرخانه: تهران، ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، خیابان پیروزان، پلاک 3، واحد 1
پست الکترونیکی: dabir@isadm.ir
کد پستی: 1995776453
کتب انجمن

 

                                                                      « درسنامه مدیریت جامع بحران » 

معرفی کتاب : درسنامه مدیریت جامع بحران،  جامعترین کتابی است که در این زمینه به فارسی نگارش شده است.
این کتاب نه تنها به تمامی مراحل و ابعاد مدیریت بحران اعم از مدیریت ریسک، پیشگیري و کاهش آثار، آمادگی،
پاسخ و بازسازي پرداخته است که با رویکرد توجه به همه مخاطرات، تمامی مخاطرات طبیعی و انسانساخت را مورد
بحث و بررسی قرار داده است و بنابراین عمده نکاتی که مدیران بحران یا علاقمندان به موضوع مدیریت بحران باید با آن
آشنا شوند را پوشش میدهد.
مطالب این کتاب در دو بخش مستقل عرضه شده است، گرچه دو بخش مکمل یکدیگر و به هم پیوسته میباشند.
مدیریت خطر، پیشگیري، کاهش آثار و آمادگی یعنی تمامی اقداماتی که قبل از وقوع بحران میتوانند و باید انجام شوند
در بخش اول کتاب آمده است.
بخش دوم به اقدامات مربوط به پاسخ و بازسازي یعنی اقدامات مربوط به آستانه وقوع، حین وقوع و پس از وقوع
بحران میباشد. این اقدامات که بسیار گسترده و متنوع میباشند، شامل هشدار سریع، تخلیه اضطراري، ارزیابی تلفات و
خسارات، جستجو و نجات، درمان اضطراري و انتقال، آب، غذا و اسکان اضطراري، حمایتهاي روانی و مدیریت اجساد در
مرحله پاسخ و اقدامات متنوع دیگري شامل بازتوانی انسانی و بازسازي فیزیکی جامعه در مرحله بازسازي میباشد. علاوه
بر اینها موضوعات متعدد دیگري که لازم است مدیر بحران با آن آشنا باشد (مانند مدیریت رسانهها، مدیریت هدایا و
مدیریت داوطلبان) در کتاب لحاظ شده است.
ویژگی: این کتاب جامع ترین کتابی است که در زمینه مدیریت بحران تاکنون به فارسی نگارش شده است و نه
تنها به تمامی ابعاد مدیریت بحران از مدیریت ریسک، پیشگیري و کاهش آثار گرفته تا آمادگی، پاسخ و بازسازي پرداخته
است که با رویکرد توجه به همه مخاطرات، تمامی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت را مورد بحث و بررسی قرار داده
است.
 

 

                                                                        « برنامه ریزي بحران » 
معرفی کتاب: هدف کتاب "برنامه ریزي بحران" آموزش فرایند برنامه ریزي براي آمادگی در مقابل حوادث و بحرانها
یک فرایند است. این دیدگاه فرایندي چارچوبی را می سازد « برنامه ریزي بحران » است و بر این موضوع تأکید دارد که
که بر اساس آن راهبردها و راهکارهاي آمادگی در مقابل بحران استنتاج می شوند. برنامه ریز با الگوهاي رفتاري انسان
در زمان بحران آشنا می گردد و تصویري از آنچه که برنامه ریزي بحران قرار است به آن بپردازد (میزان آمادگی،
آسیب پذیري، برآوردي از امکانات درون و بیرون از جامعه و تصویري از پیامدهاي بحرانهاي احتمالی براي افراد و
سازمان ها) را بدست میآورد و به مجموعه اي از روش ها و مهارت هایی که براي دستیابی به فرایند برنامه ریزي موفق
و « برنامه عملیات بحران » نیاز است، دست می یابد. با چارچوبهاي پذیرفته شده براي دو نوع اصلی برنامه مدون یعنی
و نیز در « بحران هاي آینده » آشنا می شود. به اصولی که برنامه ریز باید در مواجهه با « برنامه تداوم فعالیت هاي کاري »
در نظر داشته باشد نیز دسترسی می یابد. « زمان اجراي برنامه عملیات بحران »
ویژگی: این کتاب بر انجام فرایند برنامهریزي بحران تأکید دارد و در واقع، در جریان فرایند برنامه ریزي است
که مشارکت، هم اندیشی و هماهنگی سازمان هاي درگیر در اداره بحران شکل می گیرد و نیز خلاقیت در امر برنامه
ریزي بارور می گردد. و در این صورت است که اگر برنامه تدوین شده به طور کامل با شرایط بحران حادث شده،
تطابق نداشته باشد، با تجربه اي که در فرایند برنامه ریزي به دست آمده است، تدابیر مناسب اندیشیده و به کارگرفته
می شود.
 
 

این کتاب چارچوبی مناسب برای ارائه خدمات رفع آلودگی، امدادی و درمانی در صحنه حوادث و بحران­های ناشی از مواجهه با مواد زیان آور و  نیز اقدامات تکمیلی در بیمارستان­ها و نقاهتگاه­ها می­باشد. به علاوه، روش شناسایی مواد، نحوه مواجهه و تماس، خطرات جانی، اندام­های مورد هدف اولیه و ثانویه، علائم و نشانه­های پزشکی از جمله شروع علائم در تماس حاد و همچنین محصولات ناشی از تجزیه حرارتی این مواد را نیز شامل می­گردد.

 

این کتاب شما را در تدوین برنامه بحران مجتمع­های گوناگون اعم از ساختمان­ها، تأسیسات و کارخانجات راهنمایی می­کند. در فرایند برنامه­ریزی، ابتدا تیم مدیریت­بحران مجتمع تشکیل می­گردد. این تیم، پس از شناسایی و تحلیل مخاطرات و بررسی و ارزیابی توانمندی­ها، راهکارهای عمومی مواجهه با بحران­ها و همچنین راهکارهای اختصاصی مواجهه با هر یک از بحران­ها را در قالب وظایف اعضای تیم مدیریت بحران و نیز سایر کارکنان تعریف می­نماید. اجرای این برنامه در جریان برگزاری انواع مانورها می­تواند نارسایی­های آن را جهت اصلاح در بازنگری، تأمین نماید.

ششمین کتاب انتشار یافته در انجمن با عنوان تاب آوری بحران:الزامی ملی، لطفاً برای مشاهده سر فصل ها بر روی تصویر کلیک نمایید:

هفتمین کتاب انتشار یافته انجمن با عنوان اصول ایمنی و سلامت در محیط کار،لطفاً برای مشاهده سر فصل ها بر روی تصویر کلیک نمایید:
 
 
 
 
 
 
هشتمین کتاب انتشار یافته انجمن با عنوان راهنمای مدیران امنیتی، حفاظتی، حراستی و ایمنی در بحران
 
 
 
 
این کتاب راهنمای مناسبی است برای تمامی دست اندر کاران (اعم از فرماندهان، مدیران، کارشناسان، نگهبانان و محیط بانان) حوزه های مختلف امنیتی، حفاظتی، حراستی و ایمنی در سازمان های مختلف لشکری و کشوری و شرکت ها و مؤسسات عمومی، غیر دولتی و خصوصی که به نحوی از انحاء وظیفه حفاظت از منابع انسانی، میراث فرهنگی، مجموعه های صنعتی، منابع طبیعی، مراکز اداری، تجاری، آموزشی، ورزشی و غیر آن را به عهده دارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محل عرضه کتب:
دفتر انجمن به نشانی : خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، خیابان پیروزان، پلاک 3، واحد 1
dabir@isadm.ir : پست الکترونیکی www.isadm.ir : تلفن و دورنگار: 88620236 وب سایت
طراحی و اجرا : شرکت آداک